Tags:
create new tag
view all tags
Welcome to the Pub web
Overview

Wiki została przygotowana, jako platforma wymiany informacji dla informatyków, zainteresowanych pracami informatycznymi, czy użytkowników chcących wziąć aktywny udział w pracach informatycznych, czy to komentując pewne zmiany, czy pisząc własne artykuły.

Wiki to zawiera informacje bardziej techniczne, aniżeli np. strona http://www.pomocit.uj.edu.pl/aktualnosci

Część informacji jest zastrzeżona dla grupy osób, ze względu na poufny charakter, część ma charakter publiczny.

Wybór padł na TWiki® nieprzypadkowo. Jest to to bardzo elastyczna, bezpieczna i szybka platforma łącząca w sobie cechy CMS oraz platformy aplikacyjnej dla usług webowych.. Learn more.

Pub Web Links
  • Add useful links here

Box 4
Edit topic to customize

Box 5
Edit topic to customize

Pub Web Utilities

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r4 - 2016-08-22 - JanuszBielec
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback